Last breakfast menu in Zhangjiajie # Hunan – China

This is my favourite breakfast menu in China. Only Mantou and fried egg. 😀