Rene Liu 劉若英 & Fan Wei Qi 範偉其 – Bu Neng Gen Qing Ren Shuo De Hua 不能跟情人说的话

Rene Liu 劉若英 & Fan Wei Qi 範偉其 – Bu Neng Gen Qing Ren Shuo De Hua 不能跟情人说的话 – Can’t say to lover – Tidak dapat mengatakannya kepada kekasih

有时候对一个人那么用心You shi hou dui yi ge ren, na me yong xinSometimes we are too much intention to someoneTerkadang kita terlalu bersungguh-sungguh terhadap seseorang

却还是搞不清楚他的逻辑Que hai shi gao bu qing chu ta de luo qiBut still not understand their logicTapi masih tidak dapat memahami logika mereka

谈恋爱谁没演过一点戏Tan lian ai shui mei yan guo yi dian xiWho has never play a trick when be in loveSiapa yang tidak pernah memainkan sebuah drama ketika sedang jatuh cinta
装没事装忘记装小心Zhuang mei shi, zhuang wang ji, zhuang xiao xinPretend to be okay, pretend to forget something, and pretend to becareful..Berpura-pura tidak ada masalah, berpura-pura untuk melupakan sesuatu, dan berpura-pura untuk berhati-hati
有时候和一个人那么亲密You shi hou he yi ge ren, na me qin miSometimes we are too close with someoneTerkadang kita terlalu dekat dengan seseorang
却还是忍不住想保护自己Jue hai shi ren bu zhu xiang, bao hu zi jiBut still can’t bear to keep protect ourselfTapi masih tidak tahan untuk tetap melindungi diri sendiri
谁恋爱不曾藏一点秘密Shui lian ai bu ceng zang yi dian mi miWho has never hide a secret when in loveSiapa yang tidak pernah menyembunyikan rahasia saat jatuh cinta
留防备留回忆留心情Liu fang bei, liu hui yi, liu xin qingTo guard against, to memory, and to keep the moodUntuk menjaga, untuk kenangan, dan untuk menjaga perasaan
谢谢你总是陪我分享Xie xie ni cong shi pei wo fen xiangThanks for always sharing with meTerimakasih untuk selalu berbagi denganku
不能跟情人说的话Bu neng gen qing ren shuo de huaThings that can’t said to loverHal-hal yang tidak dapat dikatakan kepada kekasih
我反反复复你也从不笑我Wo fan fan fu fu ni ye cong bu xiao woI have repeated many times but you also never laughing meKukatakan berulang-ulang tapi kamu juga tidak pernah mentertawakan diriku
老是骂他却又离不开他Lao shi ma ta jue you li bu kai taThat often angry to him, but also can’t leave himYang sering merasa marah kepadanya tapi juga tidak dapat meninggalkan dia
谢谢你总是替我收藏Xie xie ni cong shi ti wo shou zangThanks for always represent me to collect itTerimakasih untuk selalu mewakili diriku untuk menyimpannya
不能跟情人说的话Bu neng gen qing ren shuo de huaThings that can’t said to loverHal-hal yang tidak dapat dikatakan kepada kekasih
我胡思乱想你一直握着我手Wo hu si luan xiang ni yi zhi wo zhe wo shouWhen I’m indulge in flights of fancy, you always hold my handsKetika aku berpikir yang tidak-tidak, kamu selalu menggenggam tanganku
让我释放然后慢慢宽广Rang wo shi fang ran hou man man kuan guangAnd let me release, then let my heart wide slowlyDan membiarkanku melepaskannya, kemudian membuat hatiku terbuka perlahan-lahan

有时候和一个人那么亲密You shi hou he yi ge ren, na me qin miSometimes we are too close with someoneTerkadang kita terlalu dekat dengan seseorang
却还是忍不住想保护自己Jue hai shi ren bu zhu xiang, bao hu zi jiBut still can’t bear to keep protect ourselfTapi masih tidak tahan untuk tetap melindungi diri sendiri
谁恋爱不曾藏一点秘密Shui lian ai bu ceng zang yi dian mi miWho has never hide a secret when in loveSiapa yang tidak pernah menyembunyikan rahasia saat jatuh cinta
留防备留回忆留心情Liu fang bei, liu hui yi, liu xin qingTo guard against, to memory, and to keep the moodUntuk menjaga, untuk kenangan, dan untuk menjaga perasaan
谢谢你总是陪我分享Xie xie ni cong shi pei wo fen xiangThanks for always sharing with meTerimakasih untuk selalu berbagi denganku
不能跟情人说的话Bu neng gen qing ren shuo de huaThings that can’t said to loverHal-hal yang tidak dapat dikatakan kepada kekasih
我反反复复你也从不笑我Wo fan fan fu fu ni ye cong bu xiao woI have repeated many times but you also never laughing meKukatakan berulang-ulang tapi kamu juga tidak pernah mentertawakan diriku
老是骂他却又离不开他Lao shi ma ta jue you li bu kai taThat often angry to him, but also can’t leave himYang sering merasa marah kepadanya tapi juga tidak dapat meninggalkan dia
谢谢你总是替我收藏Xie xie ni cong shi ti wo shou zangThanks for always represent me to collect itTerimakasih untuk selalu mewakili diriku untuk menyimpannya
不能跟情人说的话Bu neng gen qing ren shuo de huaThings that can’t said to loverHal-hal yang tidak dapat dikatakan kepada kekasih
我胡思乱想你一直握着我手Wo hu si luan xiang ni yi zhi wo zhe wo shouWhen I’m indulge in flights of fancy, you always hold my handsKetika aku berpikir yang tidak-tidak, kamu selalu menggenggam tanganku
让我释放然后慢慢宽广Rang wo shi fang ran hou man man kuan guangAnd let me release, then let my heart wide slowlyDan membiarkanku melepaskannya, kemudian membuat hatiku terbuka perlahan-lahan
别人都说我很坚强Bie ren dou shuo wo hen jian qiangOthers said that I’m very strongOrang lain bilang kalau aku sangat tegar
只有你劝我别逞强Zhi you ni quan wo bie cheng qiangOnly you who advise me not too push myselfHanya kamu yang menyarankan kepada diriku untuk janganlah terlalu memaksakan diri
爱是漂亮却不完美的天堂Ai shi piao liang jue bu wan mei de tian tangLove is beautiful, but it’s not a perfect heavenCinta itu indah, tapi bukanlah surga yang sempurna旧了总有需要修补的地方Jiu le cong you xu yao xiu bu de di fangAfter a long time, must there’s place that needed to rebuildSetelah terlalu lama, pasti ada tempat yang butuh untuk diperbaiki kembali

谢谢你总是陪我分享Xie xie ni cong shi pei wo fen xiangThanks for always sharing with meTerimakasih untuk selalu berbagi denganku
不能跟情人说的话Bu neng gen qing ren shuo de huaThings that can’t said to loverHal-hal yang tidak dapat dikatakan kepada kekasih
我反反复复你也从不笑我Wo fan fan fu fu ni ye cong bu xiao woI have repeated many times but you also never laughing meKukatakan berulang-ulang tapi kamu juga tidak pernah mentertawakan diriku
老是骂他却又离不开他Lao shi ma ta jue you li bu kai taThat often angry to him, but also can’t leave himYang sering merasa marah kepadanya tapi juga tidak dapat meninggalkan dia
谢谢你总是替我收藏Xie xie ni cong shi ti wo shou zangThanks for always represent me to collect itTerimakasih untuk selalu mewakili diriku untuk menyimpannya
不能跟情人说的话Bu neng gen qing ren shuo de huaThings that can’t said to loverHal-hal yang tidak dapat dikatakan kepada kekasih
我胡思乱想你一直握着我手Wo hu si luan xiang ni yi zhi wo zhe wo shouWhen I’m indulge in flights of fancy, you always hold my handsKetika aku berpikir yang tidak-tidak, kamu selalu menggenggam tanganku
让我释放然后慢慢宽广Rang wo shi fang ran hou man man kuan guangAnd let me release, then let my heart wide slowlyDan membiarkanku melepaskannya, kemudian membuat hatiku terbuka perlahan-lahan

=======================translated by Anna Wong

Chinese lyrics from TT Player / QQ Music
Pinyin by Anna Wong
All song lyrics Translations (English and Indonesia) by Anna Wong
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s