Jacky Chen 成龙 and Liu Yuan Yuan 刘媛媛 – Guo Jia国家

Jacky Chen 成龙 & Liu Yuan Yuan 刘媛媛– Guo Jia国家 – Country

一玉口中国, 一瓦顶成家
Yi yu kou zhong guo, yi wa ding cheng jia
A Jade inside a mouth of Country, add a roof tile for a Home
Sebuah permata didalam Negara, ditambahkan sebuah atap untuk Rumah

都说国很大, 其实一个家
Dou shuo guo hen da, qi shi yi ge jia
Everyone said that Country is large, but actually is a Home
Semua bilang Negara itu luas, tapi sebenarnya merupakan sebuah Rumah

一心装满国, 一手撑起家
Yi xin zhuang man guo, yi shou cheng qi jia
A heart laden the Country, a hand propping up the home
Satu hati memenuhi Negara, satu tangan menopang rumah

家是最小国, 国是千万家
Jia shi zui xiao guo, guo shi qian wan jia
Home is the smallest country, country is ten million of home
Rumah adalah bagian terkecil dari Negara, Negara terdiri dari jutaan rumah

在世界的国, 在天地的家
Zai shi jie de guo, zai tian di de jia
In the world of Country, in heaven and earth of Home
Negara di dunia, Rumah di langit dan bumi

有了强的国 才有富的家
You le qiang de guo, cai you fu de jia
Having a strong Country, makes a wealthy Home
Dalam Negara yang kuat, menciptakan Rumah yang kaya

国的家住在心里 家的国以和矗立
Guo de jia zhu zai xin li, jia de guo yi he chu li
The Home of the Country live in our heart, the Country of the Home stands upright with harmony
Rumah dalam Negara hidup dalam hati kita, Negara dimana Rumah berada berdiri tegak dengan keharmonisan

国是荣誉的毅力 家是幸福的洋溢
Guo shi rong yi de yi li, jia shi xing fu de yang yi
Country is the perseverance of glory, home is brimming with prosperity
Negara adalah ketekunan dari kemenangan, rumah dipenuh dengan kemakmuran

国的每一寸土地 家的每一个足迹
Guo de mei yi cun tu di, jia de mei yi ge zu ji
Every inch of the Country’s soil, every footprint of the home
Setiap inci dari tanah di sebuah Negara, setiap jejak kaki dalam rumah

国与家连在一起 创造地球的奇迹
Guo yu jia lian zai yi qi, chuang zao di qiu de qi ji
Country and Home are joined together, to create a planetary marvel  
Negara dan Rumah bergabung bersama-sama, menciptakan keajaiban di dunia ini

一心装满国, 一手撑起家
Yi xin zhuang man guo, yi shou cheng qi jia
A heart laden the Country, a hand propping up the home
Satu hati memenuhi Negara, satu tangan menopang rumah

家是最小国, 国是千万家
Jia shi zui xiao guo, guo shi qian wan jia
Home is the smallest country, country is ten million of home
Rumah adalah bagian terkecil dari Negara, Negara terdiri dari jutaan rumah

在世界的国, 在天地的家
Zai shi jie de guo, zai tian di de jia
In the world of Country, in heaven and earth of Home
Negara di dunia, Rumah di langit dan bumi

有了强的国 才有富的家
You le qiang de guo, cai you fu de jia
Having a strong Country, makes a wealthy Home
Dalam Negara yang kuat, menciptakan Rumah yang kaya

国的家住在心里 家的国以和矗
立Guo de jia zhu zai xin li, jia de guo yi he chu li
The Home of the Country live in our heart, the Country of the Home stands upright with harmony
Rumah dalam Negara hidup dalam hati kita, Negara dimana Rumah berada berdiri tegak dengan keharmonisan

国是荣誉的毅力 家是幸福的洋溢
Guo shi rong yi de yi li, jia shi xing fu de yang yi
Country is the perseverance of glory, home is brimming with prosperity
Negara adalah ketekunan dari kemenangan, rumah dipenuh dengan kemakmuran

国的每一寸土地 家的每一个足迹
Guo de mei yi cun tu di, jia de mei yi ge zu ji
Every inch of the Country’s soil, every footprint of the home
Setiap inci dari tanah di sebuah Negara, setiap jejak kaki dalam rumah

国与家连在一起 创造地球的奇迹
Guo yu jia lian zai yi qi, chuang zao di qiu de qi ji
Country and Home are joined together, to create a planetary marvel  
Negara dan Rumah bergabung bersama-sama, menciptakan keajaiban di dunia ini

国是我的国 家是我的家 
Guo shi wo de guo, jia shi wo de jia
This Country is my Country, this Home is my Home
Negara ini adalah negaraku, Rumah ini adalah Rumahku

我爱我的国 我爱我的家 
Wo ai wo de guo, wo ai wo de jia
I love my Country, I love my Home
Aku cinta Negaraku, aku cinta Rumahku

国是我的国 家是我的家 
Guo shi wo de guo, jia shi wo de jia
Country is my Country, home is my home
Negara adalah negaraku, rumah adalah rumahku

我爱我的国 我爱我的家 
Wo ai wo de guo, wo ai wo de jia
I love my country, I love my home
Aku cinta negaraku, aku cinta rumahku

我爱我………国家
Wo ai wo………..guo jia
I love my………… Country

Chinese lyrics from TT Player / QQ Music
Pinyin by Anna Wong
All song lyrics Translations (English and Indonesia) by Anna Wong
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s